Arbeidskrav 2B – Bildeanalyse

WWF

 

Innledning:

 

I det siste arbeidskravet fikk vi i oppgave å analysere et reklamefoto ved hjelp av Peter Larsen sin prosedyre for bildeanalyse. Vi kunne velge mellom noen foreslåtte bilder, eller et vi fant selv på internettet. Vi valgte et bilde som er et av flere i en reklamekampanje for World Wide Fund for Nature. Det er opprinnelig en bildeserie på fire bilder og de har vunnet mange priser for denne kampanjen. Blant annet Cannes Lions International Advertising Festival og Golden Drum Advertising Festival. Bildene viser oss viktigheten med å beskytte dyreartene vi har her i verden. I denne oppgaven skal jeg først skrive om teori knyttet til Peter Larsen sin prosedyre og trekke inn noen likheter til det Jostein Gripsrud skriver i sin bok ”Mediekulturm mediesamfunn.”. , så vil jeg analysere bildet ved hjelp av teorien hans. Til slutt vil jeg oppsummere, konkludere og komme med min egen mening til bildet.

 

Teori knyttet til analysen:

 

I Larsen (2008, s.79) sin bok ”Medievitenskap” skriver han om en bildeanalyseprosedyre. Den inneholder 3 trinn, som kan beskrives slik:

 

  1. Vi starter med å beskrive det vi umiddelbart ser på bildet. Deretter indentifiserer vi bildeelementer. Altså vi beskriver det vi kaller bildets primære betydning.
  2. Deretter analyserer vi bildets sekundære betydning. Vi går dypere inn i bildets mening, og finner ut hva det brukes til, hva det eventuelt utrykker, og blir oppmerksomme på at bildet kan ha skjulte medbetydninger eller konnotasjoner.
  3. Til slutt forsøker vi å forklare hvorfor bildet sier hva det sier. Her blir bildets meddelelsessituasjon sentral i analysen.

 

Ut i fra denne analyseprosedyren kan man hente ut disse fagbegrepene som kan være nyttig å sette seg inn i før man begynner å analysere et bildet: Primær betydning, sekundær betydning, medbetydninger, meddelelsessituasjon og konnotasjoner. Noen flere begreper som Larsen skriver om som kan være lurt å ha med er tegnbegrep. Disse begrepene skal jeg gå dypere inn på før jeg begynner å analysere bildet mitt.

 

Primær betydning

Primær betydning vil si at det er den første betydningen ved et bilde, altså det første vi ser. Alt fra form og farger, til komposisjon og oppsett. Gripsrud (2011, s.119) skriver at denotasjon er den første direkte betydningen. Som vil si at primær betydning og denotasjon har mange likheter og kan sammenlignes med hverandre.

 

Sekundær betydning

I sekundære betydning går man dypere inn i bildets mening. Bilder brukes til å uttrykke noe bestemt, og man gjør rede for bildets elementer. Det er gjennom sekundær betydning man blir oppmerksom på at bilder har noen mer skjulte medbetydninger og konnotasjoner. Dette begrepet kan også knyttes opp mot Gripsrud (2011, s.119) sin semiotiske teori om konnotasjoner. Han skriver at konnotasjoner er den andre indirekte betydningen, hvor vi går dypere inn i bildets/tekstens/filmens mening.

 

Meddelelsessituasjon

Larsen skriver (2008, s.75) ”Bilder produseres ikke i et tomrom, men for å bli brukt.” Som jeg forstår det, er det alltid en tanke bak et bilde, det produseres med en mening bak. Mottakeren skal altså tenke seg hvorfor et bilde sier hva det sier. Larsen skriver også (2008, s.75) ”Bildets innhold vil derfor alltid være preget av avsenderens bevisste eller ubevisste hensikter, og av avsenderens forestillinger om de personene meddelelsen vil nå frem til disse personene.” Som vil si at i en hver meddelelsessituasjon er det et budskap som overføres fra en sender til en mottaker. Det kan hende at mottakeren oppfatter et bildet annerledes enn det avsenderen hadde tenkt, så derfor ved hjelp av meddelelsessituasjon vil mottakeren forstå bedre hvorfor bildet sier hva det sier.

 

Konnotasjon

Konnotasjon er følelsene, assosiasjonene, betydningene vi sitter igjen med etter å ha sett for eksempel en reklame, et bilde, film eller tekst osv. Når det kommer til konnotasjon ser vi dypere gjennom det vi har sett og begynner å tolke.

 

Tegntyper

I boken til Larsen (2008, s.21) står det om tegnbegrepene til Peirce. Han beskriver 3 ulike tegn: Indeksikalske tegn, ikoner og symboler. ”Et tegn kan representere et objekt på mange forskjellige måter. Noen tegn står i en eller annen direkte, kausal eller eksistensiell forbindelse med objektet”  Slike tegn kalte Peirce for indekser. Som for eksempel kan være fotspor i snøen som er et tegn på at noen har gått der, eller røyk som er et tegn på ild. ”Når det gjelder bilder, er representasjonen vanligvis basert på en eller annen form for likhet mellom tegn og objekt. Slike representasjoner er ifølge Peirce ikoner.” Altså at ikoner er tegn som ligner på det de står for. Som for eksempel en hund er en hund. Det trengs ikke noe tekst eller noe annet for å beskrive for å forstå hva en hund er. Så kommer vi videre til det siste tegnet. Språklige tegn. ”Peirce kalte slike tegn for symboler for å understreke at representasjonen her ikke er basert på en innlysende, ”naturlig” kausalforbindelse eller likhetsforbindelse mellom tegn og objekt, men på en slags måte overenskomst, en konvensjon, en språklig ”kode” som er felles for avsender og mottaker.” skriver Larsen (2008, s.21). Slik jeg forstår det, symboler er noe som representerer noe mer enn seg selv. Det kan for eksempel være en farge, en gjenstand eller en person osv. Altså hjertet kan være et symbol for kjærlighet og fargen rød kan være et symbol for fare.

 

Analyse av bildet

WWF

Primær betydning/Denotasjon:

Det første vi ser er to like store bilder, hvor det ene er med en finne, og den andre uten. Begge bildene har mange likheter, som er havet, himmelen som blender inn i hverandre, og noe av teksten er lik. Det er hvit stripe som skiller de to bildene. I det til høyre kan vi se en finne og i teksten under står det ”Horrifying”, mens på det til venstre er det ingenting bortsett fra teksten hvor det står ”More horrifying”. Nedenfor disse to bildene står det ”Exploiting the ecosystem also threathens human lives.” og på høyresiden av det kan vi WWF logoen som er en panda. Og ved siden av der igjen kan vi se at det står ”For a living planet: wwf.org”. Vi kan se på bildet til høyre at det er bilde av en haifinne. Og med teksten ”Horrifying” kan dette være skummelt for mange. Og i det til venstre hvor haifinnen er borte og med teksten ”More horrifying” kan dette virke enda skumlere for mottakerne. Dette fører til at man vil lete etter mer informasjon for å kunne forstå bildet slik avsenderen vil at man skal forstå det. Bildet forteller at å utnytte økosystemet også er farlig for mennesker, ikke bare dyr. Mottakerne vil da mest sannsynlig skjønne at haier er utrydningstruet og at det vil skape problemer for mennesker. I bildet finner man nettadressen til WWF, hvor man kan finne informasjonen bak bildet.

 

Sekundær betydning/Konnotasjon:

Bildet kan tolkes på to måter:

Med tanke på hvordan hai har blitt fremstilt i medier over årene, vil mest sannsynlig et flertall se på bildet som en form for “skrekkfilm” illustrasjon. Selv om WWF ønsker å få frem at et hav uten hai er mer skummelt enn et hav med haier, vil ikke dette nødvendigvis treffe alle. Haier er et ikon, spesielt haifinnen. Hvis man hadde vist et bilde av en hai eller haifinne ville alle kunne si hva det var bilde av. Mange assosierer haier som et livsfarlig rovdyr, selv om et mindretall av haier skader mennesker. Derimot er det omvendt. Et godt eksempel på hvordan haier blir sett på, er gjennom filmen “Jaws”. Mange vil kanskje derfor ikke forstå kontrasten i bildet, og derimot se på bildet uten haien som mer positivt. Færre haier er jo tryggere vann?

 

Den tolkningen som WWF ønsker at leseren skal sitte igjen med, er derimot at færre haier i havet er svært negativt. Haiene er med på å stimulere økosystemet. Bildene skal få frem at haien er utrydningstruet, og at tiltak kreves for å snu dette. Derfra kommer ordleggingen i bildet frem som at et hav uten hai er svært negativt. Leseren skal vekke følelser ut fra bildet, og derfra finne mer informasjon om kampanjen og hva den står for. Informasjonen er minimalistisk på bildet, og kan gjøre mange lesere nysgjerrig på nøyaktig hva som ligger bak. Det man da finner på nettsiden er at 70-100 millioner haier fanges hvert år gjennom brutale midler grunnet behov for haifinner, kjøtt og olje.

 

Meddelelsessituasjon:

Som tidligere nevnt er bildet en del av en plakatkampanje WWF har brukt. Plakaten har trolig blitt brukt på deres nettsider og mest sannsynlig også i magasiner. Innholdet i plakaten fører til at den vil stille seg i sterk kontrast til innholdet i de fleste magasiner, eller sammenhenger generelt, med mindre den havner i et fiske eller ferie blad. Siden en ikke vil skjønne hva et bilde av en hai gjør i for eksempel et moteblad. Derfor trenger bildet forankringen som blir skapt av teksten og WWF logoen i bunnen. Hvis en hadde fjernet forankringen kunne bildet blitt brukt til for eksempel en varselsplakat, for å fortelle om at det finnes hai i området. Med en noe annen tekst kunne bildet til og med blitt brukt til en filmplakat. Derfor kan en si at dette bildet ville blitt for vagt uten forankringen. Denne kontrasten plakaten lett skaper ut i fra hvor den blir plassert gjør også noe med bilde, men hva? Hvis plakaten blir plassert på WWF sine sider vil den ikke skape så mye oppmerksomhet, mens i andre typer magasiner, eller kanskje i store billboards, vil plakaten trekke til seg mye oppmerksomhet da plakatens innhold er såpass annerledes.  Vi kan altså si at kontrasten plakaten har til de fleste plasseringer skaper mer oppmerksomhet.

 

Konklusjon og oppsummering

Ved hjelp av Peter Larsen sin analyseprosedyre analyserte jeg bildet til WWF på en enkel måte. Først den primære betydningen på hva vi så på bildet som da var et bilde med en haifinne og et annet som var uten en haifinne, videre til den sekundære betydningen hvor man gikk dypere inn i bildets mening, hva det uttrykte, hva bildet brukes til og konnotasjoner. At bildet ble brukt for å informere folk at haier er utrydningstruet og at et hav uten hai er svært negativt og vil påvirke økosystemet på en veldig negativ måte. Til slutt kom vi til medelelsessituasjonen, altså hvorfor bildet sier hva det sier. Og det er å gjøre mottakerne bevisst på problemet og få de til å være villige til å hjelpe WWF ved å skape oppmerksomhet rundt haien, ved å gjøre plakaten annerledes slik at den skiller seg ut. Og ved hjelp av logoen til WWF og teksten vil man skjønne at dette ikke er en filmplakat eller en varselplakat for haier på en badestrand. Når jeg så dette bildet ble jeg veldig nysgjerrig selv og jeg satt meg dypere inn i hvorfor et hav uten haier er mer skummelt enn et hav med. Og jeg vil si at denne reklamekampanjen for WWF definitivt spiller på følelser. Og jeg føler at bildet blir tolket slik WWF vil at vi mottakere skal tolke det.

 

Litteraturliste/kilder:

Peter Larsen – Medievitenskap (2008)

Jostein Gripsrud – Mediekultur, mediesamfunn (2011)

Bildeanalysen vi skrev sammen som en gruppe

 

 

Ferdig Logo (arbeidskrav3, del 3)

Da jeg hadde valgt den logoen jeg ville ha og som medelevene mine var enige i og som jeg skulle utvikle, støttet jeg på komplikasjoner. Det er en ting å tegne for hånd, men en annen ting å digitalisere det. Jeg tegnet og gjorde logoen min mer og mer detaljert, uten å tenke på hvordan jeg skulle få gjennomført det når jeg endelig skulle få den inn i photoshop. Dette var logoen jeg egentlig skulle gjennomføre:
logo2

Når jeg hadde fått den inn i photoshop og arbeidet med den i utallige dager, gikk det opp for meg at jeg hadde tatt meg vann over hodet. Og jo mer jeg prøvde å få det til, jo mindre funket det. Derfor bestemte jeg meg for å forenkle den. Jeg gikk tilbake på skissene jeg tegnet første gang og så på de. Da fant jeg ut hva jeg ville gjøre. Jeg ville fortsatt ha en logo som er personlig og som sier noe om meg. Derfor ville jeg ha den mest mulig håndtegnet og ekte slik jeg gjorde med den første logoen. Jeg tegnet den i photoshop, ved bare hjelp av pen og hviskelær. Derfor føler jeg at denne logoen er 100% meg. Jeg tegnet med myke linjer og et lite monster for å få litt fler detaljer. Da det var ferdig, tok jeg det videre til illustrator hvor jeg skrev navnet mitt under. Dette var for å få en litt mer stilren logo. Og så vet man med en gang hva AK står for. Denne logoen er lett og anvennelig og kan brukes til det meste som kan reklamere for meg. Den er enkel og søt og skiller seg kanskje ut fra andre sine logoer. Og når jeg ser det ferdige resultatet er jeg veldig fornøyd med at jeg forenklet den. Av og til kan det enkle ofte være det beste.

Slik ble den:

AK

Ferdig First Price eplejucie (Arbeidskrav 2, del 3)

Her er den digitaliserte versjonen av min eplejuice design:

eplejuicedesign

 

Jeg tegnet i photoshop og teksten skrev jeg inn i illustrator. Jeg har byttet om eplejuice og first price teksten, gjort fonten til eplejuice større og fonten til first price mindre. Kartongen har også fått en rød kork, istedenfor oransje siden rød og grønt er eplefarger. Og siden det er såpass lite rødt på kartongen får man ikke julefølelse av å se på den. I skisseteksten min skrev jeg at jeg ville ha en energisk kartong, som fanger oppmerksomheten til folk. Og det føler jeg at jeg klarte når jeg ser på det ferdige resultatet. Hadde jeg sett denne i butikken ville jeg gått bort for å sjekke hva dette var. Selvom jeg har brukt mønster, synes jeg ikke at den ser direkte dyr ut. Og jeg synes den appelerer godt til målgruppen som var studenter. En livlig juicekartong som man kan drikke av til hverdag og til fest.

Forbedring av eplejuice skisse (arbeidskrav 2, del 2)

Etter å ha vist de første skissene av eplejuicekartongen til folk i klassen, fikk jeg tilbakemelding om å gå videre med den stripete kartongen, med åpent vindu. Dette kunne jeg forbedre:

- Vende stripene den andre veien (altså fra venstre mot høyre), slik at det peker fremover.

- Bruke andre farger enn grønn og rød.

- Sette firstprice logoen sammen og få mer frem at det er eplejuice.

Slik ble forbedringen av kartongen:

eplejuiceskisse2

 

Jeg valgte å bruke fargene grønn og hvit da istedenfor. Det gir det et mer naturlig preg enn julestemningen man fikk fra den første kartongen. Jeg vendte stripene fra venstre mot høyre. Satte first price logoen sammen og eplejuice nedenfor i større font. Jeg vil bruke en billig grønnfarge, i likhet med fargen first price allerede bruker, bare med et design som tar oppmerksomheten, noe jeg tror disse stripene vil gjøre og som medelevene mine var enige i. Selvom det er mønster, skal det ikke bety at det er så dyrt. Jeg vil jeg også få bedre frem at det er en sunn juice. Det er en viktig faktor for mange studenter at mat og drikke skal være billig og sunt. Det betyr ikke at det trenger å se kjedelig ut. Igjen skulle vi vise den nye skissen til klassen og jeg fikk nye tilbakemeldinger på hvordan jeg kunne få kartongen til å se enda bedre ut, og som jeg kan gå videre med når jeg skal digitalisere produktet.

Skisser First Price Eplejuice (Arbeidskrav 2, del 1)

eplejuiceskisse1

 

Jeg ser for meg to ulike typer design. Et design som er tradisjonelt og klassisk, noe de fleste liker og synes er koselig, og et annet som har sterke og energiske farger og mønster, og som lett fanger oppmerksomheten. Det er noe FirstPrice mangler i designet sitt synes jeg. Nå er det ganske livløst og kjedelig og trekker ikke oppmerksomheten til seg. Så jeg tror at det å få inn litt mer farger og mønster vil trekke til seg unge kjøpere. Farger som oransje gir et sporty, energisk og oppløftende inntrykk, og grønn skaper balanse og er en god og nøytral farge for øyet + at det er eplefargen. Jeg har også lyst til å ha et åpent vindu i kartongen. Kanskje det gjør at man får mer lyst til å kjøpe produktet, og man kan også se hvor mye eplejuice det er igjen. Noe som kan være fint å vite når man er student. Jeg vil nok bruke mer illustrasjon enn foto i det ferdige produktet.

Analyse Grafisk Design (arbeidskrav 1)

Eksempel 1. Logo for bloggen cmyworks.com av Celina Øiercmy

Det første jeg legger merke til når jeg ser denne logoen er øyet som er formet av en kameralinse og filmruller. Så går øyet videre til teksten ”CmyWorks” og til slutt ned til ”Celina Øier”

Fargene som blir brukt er svart og en ganske energisk blåfarge. Jeg tror svart ble brukt i bakgrunnen for å skape kontrast til blåfargen. Den gir ro for øyet slik at det ikke er slitsomt å se på logoen, mens blåfargen utstråler energi og fokus, og gir liv til logoen.

Bruken av luft vil jeg si er veldig bra. Logoen er ganske enkel og det er ikke mye støy for øyet. Derfor er det verken for lite eller for mye luft.

Teksten er grei og lesbar. Jeg er usikker på hvilke 2 fonter som er brukt men den passer i logoen og gir et enkelt og elegant utrykk.

Jeg liker denne logoen veldig godt og vil si det er god design. Man skjønner ut i fra logoen at dette er for foto og filminteresserte. Jeg liker hvordan øyet er formet av en kameralinse og filmruller og det beskriver ”CmyWorks” på kornet.  Informasjonen er lett tilgjengelig, men det skulle kanskje vært en link til hjemmesiden nederst i logoen eller noe som forteller at dette er en hjemmeside. Ellers er det ingenting annet å klage på.

 

Eksempel 2.  Coachella poster fra 2005

coachella

Det første jeg ser på denne plakaten er ”Coachella”, så leser jeg hva som står over og under overskriften. Blikket beveger seg så til ”Coldplay” og ut til ”Saturday April 20”.
Så leser jeg noen av artistene og bandene som er skrevet i en større skrifttype og så beveger blikket seg nedover på samme måte.

Fargene som blir brukt er svart, blå, hvit, grønn og brun. Svart er nok brukt for å fremheve artistene og bandene som skal spille på festivalen og derfor tar det fokuset fra bakgrunnen. Resten av fargene er jordnære og tar derfor ikke oppmerksomheten fra hovedfokuset som er å informere om artistene og bandene.

Det er ikke brukt så mye luft på denne plakaten. Derfor får man følelsen av at det blir litt trangt, men det funker greit.

Det er blitt brukt to ulike typer fonter. En er brukt for overskriften og den andre er brukt for informasjonen på plakaten. De største artistene er skrevet i en større og tykkere skriftstørrelse og så blir skriftstørrelsen mindre og mindre jo mer ukjent artistene og bandene blir. Dette hjelper ved å vise hvilke artister og band som er hoved konsertene i løpet av festivalen. Det er lesbart og skrifttypen er enkel og det er noe de bruker hvert år.

Jeg synes det kan bli litt rotete, men det er et design de har brukt i alle år, så det funker jo. Førsteinntrykket av plakaten er at det er veldig mye tekst samlet på et sted, men så er det lagt opp på en måte som gjør det enkelt å finne informasjonen.  Så jeg vil nok si at det er god design.

Eksempel 3. Apple logoen, designet av Rob Janoff

apple

 

Det første, og eneste man legger merke til og ser i bildet er et eple som noen har tatt en bit av.

Fargene som er blitt brukt, er grått og hvitt. Dette er fargene apple bruker til alt av utstyret sitt, i noen tilfeller svart (iphone og ipad). Grunnet til det tror jeg er fordi at det er veldig stilrent og klassisk. Det er enkle farger som ikke skaper noe støy for øyet og er ikke forstyrrende å se på.

Det er nok med luft rundt logoen synes jeg. Nå er det selve eple som er logoen og det pleier ikke ha noe spesiell farge rundt seg, men i dette tilfelle er det grått. Og det er nok med pusterom.

Apple bruker ikke tekst i logoen sin. Det er nok fordi alle er så kjent med merket at det ikke behøves å ha med. Apple er et av de største merkene i verden og logoen deres har derfor blitt på en måte et slags ikon slik som for eksempel treningsmerket Nike. Tekst trengs derfor ikke være med, noe som gjør logoen enda mer stilren synes jeg.

Jeg liker apple logoen veldig godt. Jeg vet med en gang hva det er og betyr når jeg ser den. Jeg liker at de holder det så stilrent og bruker hvitt og grått. For de som ikke vet hva apple er eller aldri har vært borte i det, kan det være vanskelig å skjønne hva eplet betyr ut i fra å bare se logoen. Men når man setter seg inn i det, finner man fort ut hvorfor det er som det er. Jeg vil si at det er god og enkel design.

Skisse Logo – Arbeidskrav 3 (del 2)

logo2

Jeg har ikke endret så mye på selve skissen fra forrige gang, bortsett fra å gå dypere inn i detaljer og gjort den litt renere enn den forrige skissen. Jeg har også lagt til litt blåfarge i mønsteret, noe man ikke kan se på dette bildet. Grunnen er at jeg personlig er veldig glad i detaljer, mønster, det litt absurde og noe som skaper spenning for øyet, og blå er min yndlingsfarge. Jeg fikk tilbakemelding på å lage den i en mindre versjon som kan passe til visittkort osv. Siden det er såpass mye detaljer kan det være vanskelig å få det tydelig frem slik at det fortsatt er leselig når jeg skal gjøre den mindre, men det er ikke umulig å få inn alle detaljene likevel og fortsatt få det tydelig og stilrent frem. Jeg prøvde ut litt forskjellig ved å tegne en helt uten noe mønster, noen med litt mønster, og en hvor jeg prøvde å få med det meste av detaljene fra den store logoen, noe som kom litt dårlig frem når jeg tok bilde av dette.

 

Fotooppgave 08.10 Arbeidskrav 4

Froskeperspektiv:

power

ISO 2000               17mm               f/2.8               1/4000 Sec

Her valgte jeg å ta bilde i froskeperspektiv. Ved bruk av denne komposisjonen får man noe til å virke stort og mektig. Det virker som Birthe er trygg på seg selv, og er en man kan se opp til og ha tillit til. Jeg valgte å ta bildet i svart/hvitt for å bringe frem motivets former og toner. Uten farger kommer personligheten og karakteren tydeligere frem. Det kan se ut som Birthe tenker, ser og lengter tilbake til noen minner, noe som skaper nostalgi i bildet.

Kontrast:

eyes1

 ISO 2200               48mm               f/2.8               1/5000 Sec

I dette bildet valgte jeg å bruke svart/hvitt som kontrast. Meningen er at bilde skal fange oppmerksomheten og få frem personligheten og teksurene i ansiktet. Lyset deler ansiktet inn i mørke og lyse toner. Noe som kommer veldig godt frem ved bruk av svart/hvitt. Øynene fanger blikket og man kan lure på hva denne personen tenker og føler.

guttaboys1

ISO 4500               48mm               f/2.8               1/5000 Sec

Her brukte jeg ansiktsuttrykkene til Kennet og Thomas for å skape kontrast i bildet. Igjen har jeg valgt å ta dette bildet i svart/hvitt også for å fremheve karakterene og personlighetene. Som i dette bildet viser en useriøs og morsom karakter i kontrast med den mer seriøse karakteren.

Linjer

høstidyll1

 ISO 220               55mm               f/10               1/60 Sec

I dette bildet har jeg tatt i bruk linjer og innramming som komposisjon. Linjene, altså veien leder blikket fremover og den er innrammet av trærne på begge sider som gir den mer fokus. Meningen med bildet er å skape en idyllisk høststemning med sol og fine høstfarger, det er derfor jeg har valgt å ikke gjøre trærne fullt så ufokuserte, slik at fargene kommer frem.

postkort

 ISO 220               26mm               f/10               1/60 Sec

Dette bildet er også bygget opp av linjer. Man kan tydelig se at det er delt opp i 4 deler ved hjelp av ulike farger og teksturer. Meningen med bildet er å vise frem den norske naturen og dens fine farger. Det jeg tenkte da jeg tok dette bildet var at det kunne bli brukt som et postkort.

Det Gylne Snitt:

hester

ISO 200               18mm               f/10               1/60 Sec

Dette bilde var et forsøk på å få hestene i det gylne snitt og skape harmoni. Her er også tanken bak bildet norsk natur og det landlige, hvor hestene (fjordinger) er med på å forsterke det. Jeg tenkte også på vennskap og nysgjerrighet da jeg så de to stå i veikanten sammen. Det er også bruk av linjer i bildet.

Skisse navn 01.10 (Arbeidskrav 3, del 1)

 

 

skisse navn

 

I dette arbeidskravet skulle vi lage 3 skisser med hele navnet vårt, fornavnet, signatur eller kortet ned versjon av navnet vårt. Vi skulle få frem personligheten vår i logoene.

Jeg har alltid satt sammen bokstavene i fornavnet og etternavnet mitt. Så derfor begynte jeg å tegne litt forskjellige versjoner av AK. Jeg skrev ned et par ord som kunne hjelpe meg på veien. Jeg har alltid vært facinert av film, søte monstre, Tim Burton og han sine filmer (eksempel: Corpse Bride og alice in wonderland). Derfor tegnet jeg en logo med masse detaljer og som jeg følte fortalte mest om meg. Jeg skjønte at det kanskje ville bli en utfordring og digitalisere den, men ut i fra tilbakemeldingene jeg fikk fra medelevene mine var det den som falt mest i smak og det var den logoen jeg likte best selv også.