Bildeanalyse

dkny_delicious_bildeanalyse

Primær tyding

Dette er ein reklameplakat for DKNY. Det er eit todelt bilde, så her skal eg denotere litt for kvart av bilda. På bildet til venstre ser ein eit nærbilde av fleire eple, der er litt skrift og ein logo. På bildet til høgre ser ein ei dame og ein mann, der dama står med eit eple, som manglar ein bit av, i handa, og i tillegg er der litt tekst.

Sekundær tyding

Konnotasjon
På venstre side av bildet ser vi eple som er stabla i høgda. Blant epla gjøyme det seg to parfymeflasker som er forma som eple. Ein kan tenke seg til at desse luktar som eple, sida eple er gjennomgåande i hele reklamen.

Jenta på bildet gjev eit ganske sensuelt blikk mot kameraet. Ein kan sjå at denne dama er sjølvsikker og har mye sjølvtillit, og ein kan tenke seg til at parfymen er grunnen. Mannen på bildet har augene lukka, og ser ut til å lukte på dama. Det ser ut som mannen er tiltrekt av dama og nyter dufta av ho.

Epla på bildet til venstre ser freistande ut. Fargen på epla er appetittvekkande, og epla har vassdråpar på seg. Dette forsterkar inntrykket av at desse epla er friske, og atterspeglar lukta av parfymen.

Ser ein nærmare på parfymeflaskene, ser ein spegelbildet av bygningar. Sida merket heite DKNY – Donna Karan New York, kan ein tenke seg til at desse bygningane er frå New York. Dette gjer reklamen meir heilskapleg, og DKNY hentar opp små detaljar som gjer at reklamen fungerer som ein heilskap.

På bildet til høgre følgjer teksten “Take a bite out of life!” med. Dette henger saman med at kvinna har tatt ein bit av eplet. Tanken bak dette, kan vere det at å bruke parfymen, kan vere som å ta ein bit av eit eple, friskt og naturlig.

Medtydingar
Larsen, (2008) skriver at å forklare bilde og deira medtyding, gjerast gjennom å forklare at sjølv om eit bilde avbildar noko, fortsatt er eit bilde. Sida det da er bilde, er det ein del av bildehistoria. Dette grunnlaget får deg til å referere til bildet på ulik måte enn andre bilde, alle har sitt grunnlag for bilde og historie bak det. Ut ifrå dette kan du finne likskapar til andre bilde, som kan assosierast med det analyserande bilde.

Slik som Larsen (2008, s.70-79) beskriver det. Viser til korleis vi som lesarar tolkar sjølve bildet. Kva er det vi vektlegger, og korleis blir vår tolking av det leste medium. Dette kan avhenge heilt av kva slags tidligare erfaringar ein har, og kva slags kulturelle bakgrunn ein har. La meg teikne eit bilde for deg. Ein åker med ein låve i midten, 3 solen står høgt på himmelen. For nokon vil dette stå som eit bilde på sommar idyll. For andre kan det minne dei om tungt arbeid, og lange varme dagar i sola.

Medtydinga er ein del av den sekundære tydinga til bildet. Enkelt sagt er det ei vidareføring av konnotasjonen. Korleis vi oppfatta bildet basert på vår kultur og bakgrunn. Korleis vi som sjåarar tolkar tydinga bak bildet. Det som er spesielt med medtydinga er at vi bestemmer den basert på kvar vi har vokse opp (kultur) og kva slags erfaring du sitter med når du leser bildet (habitus).

I dette bildet kan medtydinga bli tolka på fleire måtar, som sagt på grunnlag av kultur og erfaring. Nokon som har hatt eit epletre i hagen da de voks opp kan godt kople dette reklamebildet opp mot barndommen og ha assosiasjonar til sommaren, når de løp ut i hagen for å ta et eple. Men nokon som har vokse opp i ei leilighet i ein tettbygd by, kan enkelt og greit assosiere epla med ei syrlig, tilfredsstillande lukt og smak uten at de har noen andre assosiasjonar enn det. Samtidig kan nokon med allergi mot eple bli “skremt” av bildet. Dette avhenger da, som eit sjølvfølgje, av kven som tolkar bildet og bestemmer kva som skal vere den si medtyding.

Avløysing
Når teksten seier noko som ikkje framgår av bildet, altså gjev eit nytt tydingselement. Verbaltekst og bilde er hver for seg fragmentariske, men sammen danner de en større betydningshelhet, nemlig fortellingen.” (Larsen, 2008, s.104)

Dersom ein ikkje er kjend med parfymen eller har sett reklamen før kan det å berre sjå på bilda seie lite. I det lille som er av tekst i reklamen får ein vite at det er duft for menn og kvinner, så dette gjev då eit nytt tydingselement for reklamen.

Forankring
Peike på kva for ein av bildet sine mangfaldige tydingsmoglegheiter som er tenkt å vere hovudsaka. (…)skriften forankrer bildenes betydninger ved å beskrive og identifisere visse av bildeelementene slik at vi forstår hva vi må være spesielt oppmerksomme på. “ (Larsen, 2008, s.103).

Teksten i bildet forankra at tydinga av reklamen er at dette er ei parfymereklame for DKNY. Dette gjer dei ved at det står at det er duft, fragrance, og ved å ha med logoen for DKNY. Resten av teksten i reklamen støttar opp for bilda som er der.

Pragmatisk dimensjon

Pragmatisk aspekt – Bildet sitt innhald vil vere prega av avsendaren sine bevisste eller ubevisste hensiktar, og av avsendaren sine forstillingar av mottakaren.

Den pragmatiske dimensjonen handlar ikkje om det interne, men går meir på det som foregår i bakgrunnen. Produktet må fungere i “(…)faste, tilbakevendende situasjoner” (Larsen, 2008, s.35). Det pragmatiske aspektet må til for å kunne ta i betraktning kva for nokre diskursive eigenskapar som er karakteristiske for ein sjanger. Kva er hensikten med dette bildet?

Dette er ei reklame som har som mål å selje eit produkt. Da fokuserer vi på konteksten til bildet, og ikkje lenger på bildet sjølv. Men samtidig tek ein jo sjølve bildet i betraktning da desse elementa atterspeglast i sjølve produktet som kjem av hensikten bak.

Avsendaren si bevisste hensikt med bildet er som sagt å selje eit produkt, som i dette tilfellet er ei parfyme. Her blir det da sett inn i ein annan kontekst enn det mottakar er vant til, nemlig at det visast som ei “frukt”, mest sannsynlig for å få fram bodskapen om at den er frisk og nydelig. Dette kan da skape ein slags “støy” mellom sender og mottakar. Som sagt er ikkje dette konteksten ein er vant til å sjå ei parfyme i når det kjem til ei reklame. Ein ser at det reklamerast for noko ut i frå måten den er sett opp på med tekst og bilde, men sjølve produktet forsvinner litt blant den tenkte bodskapen. Dermed møter ikkje bildet mottakaren sine forventningar til produktet og avsendaren, og dermed kan det diskuterast kor vellykka denne reklamen faktisk er.

Konklusjon
Bildet er i seg sjølv veldig oppsiktsvekkande og får veldig fort fram kva det er ei reklame for. Det er spennande og kan skjule mange sekundære tydingar som kan gje eit helt nytt lys på bildet. Det spørst rett og slett berre kven som ser på det og tolkar det.

Litteraturliste:

  • Gripsrud J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Larsen P. (2008). Medievitenskap. Bergen: Fagbokforlaget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>