Arbeidskrav 13, 14 og 15, PHP

Her er linken til oppgåvene: PHP

 

-Ta vare-

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbeidskrav 17: Tre datamodellar

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbeidskrav 19: Tre side som brukar tre datamodellar

Stall og stuer:

For å registrere hestar: Registreringsskjema

For å redigere data: Redigering

Konsert: Her

Skuff: Her

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbeidskrav 18: Database spørjingar

Her har eg vist døme på spørjingane INSERT INTO, INNER JOIN og UPDATE og SELECT.

INSERT INTO: Dette lagrar data. Her har eg valgt å lagre info om hest.

SELECT og INNER JOIN: Dette gjer slik at to tabellar vert vist ved sidan av kvarandre.

UPDATE: Dette gjer rett og slett slik at ein kan oppdatere infoen.

 

-Ta vare-

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbeidskrav 10,11 og 12, The Holy Tabell

Her har eg laga ei Holy Grail side, men hjelp av tabellar.

Sjekk ut sida her: The Holy Tabell

Som den forigge Holy Grail sida, har eg no også hatt eit
html-dokument + eit css stylesheet. I html dokumentet har eg gjort det på same
måte som før med div-taggar, men i css dokukementet har eg definert table,
table-cell osv slik at div-tag’en min oppfører seg som ein tabelltag.

CSS3: Enklare og raskare er kanskje stikkordet? Det er enklare å få til avanserte design, og raskare å laste ned kompliserte design. Ein kan til dømes lage avrunda hjørne og ha meir nyanserte fargar. Og sjølvsagt bruke det til det eg her har gjort med tabellar. (Powerpointen til Torbjørn: CSS3, Ein ny “nesten ferdig” standard, MID126,Høgskulen i Volda, Haust 2011)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbeidskrav 7,8 og 9: The Holy Grail – Nettsida

Eg fekk i opg å lage ei Holy Grail-side ( ei side med tre kolonner osv.)

Eg var heilt ny på dette, derfor brukte eg denne sida til hjelp: maxdesign.com

Og for å kome til Holy Grail’en eg laga,  –> The Holy Grail

 

(Som sagt i bloggen kan du sjå html og css kodene ved å høgreklikke  på sida og “View page source”. Gjer du det så vil det eg forklarar her bli enklare å tolke.)

—————————————————-

Fyrst og fremst lagar ein sida ved hjelp av css og html. I css definerar ein korleis alt skal sjå ut, for så å knytte det til html.

Fyrste ein tek for seg er heile sida i ei heilheit, der alt innhaldet vert samla (om det er ein god måte å seie det på?) Dette heiter «container».

Vidare må ein definere alle dei andre «boksane» som skal inn på sida. Første er «top», den boksen der «h1» (teksten) står.

Vidare tek vi for oss «leftnav» og «rightnav» som er venstre og høgre boks/kolonne.

Så har vi «content» som er den midterste boksen/kolonna.

Og til slutt «footer» som er boksen ein ser nederst på sida der eg har skreve Ingunn Vik.

På kvar «kategori» kan du definere korleis du vil kvar boks skal sjå ut. For eksempel så kan du definere tekstfarge og bakgrunnsfarge. Dette har eg gjort i «container». Då er all teksten på sida i utgangspunktet slik eg definerte den der, med mindre eg har definert noko anna på ein spesiell del, slik eg nettopp har gjort i midterste kolonne der ein del av teksten er raud.

Vidare definerar du kor stor kvar kolonne er og kor stort mellomrom det skal vere mellom dei froskjellige delane.

-Ta vare-

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbeidskrav 4: Steve Krug

Eg, Birthe, PK og Ines les om kapittel 6 i Steve Krug-boka.

Her er eit samandrag av kapittelet:

Kap 6

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbeidskrav 6: WAI

WAI står for Web Accessibility Initiative

Formålet med WAI er å få nettet til å bli tilgjengelig for alle slags menneske, og der alle har mulighet til å bruke det likt.

3 sitat

“Involving users early helps you implement more effective accessibility solutions. It also broadens your perspective in a way that can lead you to discover new ways of thinking about your product that will make it work better for more people in more situations”.

“When designers and developers see people with disabilities use products like theirs, most are highly motivated by a new understanding of accessibility”.

“Evaluating with users with disabilities and with older users identifies usability issues that are not discovered by conformance evaluation alone”.

Dette er alle sitat som har fokus på kor viktige brukarane faktisk er, både i planleggingsfasa og evalueringsfasa. Det er jo tross alt brukarane som skal bruke produktet.

WAI-nettsida

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbeidskrav 5: Jakob Nielsen sitt Univers

Her er universet til J.N: useit.com

Mine to favorittside må bli disse:

Her ser vi J.N i forskjellige pose’a: Interview with Web Usability Guru, Jakob Nielsen

Her ser vi J.N i egen person i video: “Live” from Usability Week in San Francisco

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arbeidskrav 3: Metode

Forskjellige arbeidsmetode når ein skal lage ein nettstad :o )

-Metodene-

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment