Føler barn seg trygge på facebook?

Barneloven sier at «Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.»

Web 2.0-medier som Facebook, Twitter og Myspace utfordrer stadig denne loven med hensyn til barnas personvern.

Medietilsynets tilstandsrapport om trygg bruk hevder at
• Nesten alle foreldrene mener de i stor grad vet hva barna bruker internett til, mens halvparten av barna mener foreldrene vet lite om deres liv på internett.
• 1 av 3 foreldre snakker lite eller ingenting med barna om trygg bruk av internett.
• Nesten 8 av 10 foreldre mener det er meget viktig at skolen gir barna opplæring i trygg bruk av internett.
• Halvparten av foreldrene mener de selv har mangelfulle kunnskaper og kunne trenge mer informasjon om trygg bruk av internett, spill og mobiltelefon.

Spørsmålet jeg stiller da er:

Føler barna seg selv trygge i disse digitale mediene? Er spørsmålet i det hele tatt relevant å stille på grunn av barn og unges begrensede myndighet?

Skal foreldre stå som ansvarlige hvis barna tar skade av sin mediebruk, eller bør myndighetene ta større ansvar ovenfor storsamfunnet og aktørene?

Undersøkelsen «Barn og digitale medier 2010» viser at i løpet av en vanlig uke har 80 % av unge i alderen 13-16 år deltatt på nettsamfunn som Facebook, Nettby og Twitter.

Ett av rapportens hovedtiltak er at skolen skal gå inn pedagogisk og forklare barna konsekvensene av uriktig bruk av sosiale medier.

Jeg ønsker dette tiltaket særs velkommen da skolen har vist seg å være en viktig arena for oppdragelsen av våre ungdommer. En stor del av skolens oppgave er også informasjonsformidling.

Referanseliste:

Tiltaksplan 12-13 – Barn, unge og internett. Oslo: Medietilsynet. Hentet fra: http://www.medietilsynet.no/Documents/Trygg%20bruk/Rapporter/07TryggBruk_tiltaksplan.pdf 28.mai.2014