Øvingsoppgåve 5 – Lydteori

Kva er samplingsfrekvens og bitrate, og koffor må ein kjenne til dessa begrepa?

Samplingsfrekvensen kalles for tempo. Og beskriver kor mange målinga som blir tatt per sekund. Bitrate betyr kor masse informasjon som behandlast per tidseinheit. Desto høgare bitrate det er, desto høgare kvalitet på lyden.

Ein må kjenne til dessa begrepa fordi dei er viktige når det kommer til behandling innanfor lyd.

Nevn to utbredte lydformat med ulikt bruksområde.  Kas egenskaper særpreger dessa?

.wav og .mp3

.wav filmer er i samme kvalitet som musikk-cd-er. Altså det er bedre kvalitet. Og det brukast når vi vil ta vare på all lydinformasjonen i eit opptak.

Mp3 er komprimert. Som vil sei at eindel lyd forsvinner. Som gjør at det blir dårligare lydkvalitet. Mp3 er også det mest utbredte lossy lydformatet. Mp3 er veldig ideelt om ein skal dele filer på nettet.

Korleis oppretter og sletter ein lydspor i Audition?

For å opprette eit lydspor i Audition, om ein f. Eks. Vil hente ei fil ifrå harddisken, trykker ein på file – import – file og velger så fila ein vil ha. Eller vi kan trykke på den raude knappen som er merka med ”R”.

Og for å slette eit lydspor markerer ein sporet, eller spora og trykker deretter på back space-knappen.

Forskjellen på eit mono- og eit stereooptak? Kva skal du velge når du gjer opptak av ein lydkilde med ein mikrofon kontra to mikrofona kontra tre mikrofoner?

Eit monoopptak bruker ein kun ein mikrofon, og tar då bere opp ein lydkanal. Ved bruk av eit stereoopptak brukar vi fleire mikrofonar samtidig, og tar opp fleire lydkanalar.

I kver ”kanalstripe” (lydspor) finner vi solo- og mute- funksjonane. Kva brukes dessa til?

Solo-funksjonen bruker vi når vi kun vil høyre på det eine sporet. Mute-funksjonen fungerer på same måte. Berre at det skrur lyden på det sporet heilt av, slik at det ikkje høyrest når vi trykker på play.

Kas tastatursnarveier vil du anbefale medstudentane dine å lære seg når dei skal begynne og behandle lyd i Audition?

Mellomromstast – Starte og stoppe playback

Cntr+alt+dra med mus – lage kopi av spor

R – Razor tool for å klippe eller kutte i eit av lydspora

V – Move tool

Kordan zoomer du inn og ut i Audition? Har denna funksjonen noken tastatursnarvei?

Vi zoomer ved å scrolle nedover (ut) og oppover (inn) med musa. Eller om du kunn har tochpad så drar du sammen du fingra over lydsporet for å zoome inn og motsat når du skal zoome ut. Tastatursnarveien er Option= – zoom in vertikalt og Option – – zoom ut vertikalt.

Forskjellen på ”Edit View”, ”Multitrack View” og ”CD View” i Audition?

Den første gir ein nærmare kikk på kvert enkelt spor eller klipp. Det er lett å redigere meir finjusterte ting, blant anna støyfjerning. Det viser og spora i bølgeform, spektralfrekvens eller spektralpitch.

Den andre viser ei oversikt over alle spora i ein session. Her kan vi sette sammen dei forskjellige spora lagvis til ein heilheit. Det er også enkelt og flytte spor og klippe rundt for å lage den komposisjonen som ønskast.

Den siste  brukast til å lage lyd-cder med å sette sammen dei ulike felta man har lyst til å bruke etter ønske om å endre.

Kva er krysstoning godt for? Kolreis gjeres det i Audition? Korleis skiller krysstoning seg frå inn- og uttoning?

Krysstoning gjør at eit klipp fader ut samtidig som eit anna klipp fader inn. Detta gjør vi ved å legge to klipp på samme spor litt over kverande så dei overlapper. Fade in gjelder kunn i begynnelsen på kun eit klipp, menst fade out gjeld berre på slutten på eit klipp.

Kva meines med at eit lydsignal ”klipper” eller ”vrenger”? Korleis kan du forhindre slik ”klipping”?

Om eit opptak har for høgt volum (i desibel), vil lyden klippe. Det vil sei at vrenger seg og skurrer eller støyer. Det er instrumenter i Audition som måler i desibel og vi kan sjå om desibelnivået på sporet er for høgt. For å forhindre vregning kan vi justere volumet eller frekvensen.

Arbeidskrav 2B – Akademisk oppgåve

Abreidskrav 2B – Akademisk oppgåve

 

Bildeanalyse

Av Lovise Johnsen

 

Introduksjon:

Vi fekk valet mellom 2 oppgåver som var enten retorikk eller bildeanalyse. Eg har valt å gå for oppgåva om bildeanalyse. Vi har jobba med begge emna før, men no har vi fått i oppgåve om å utdjupe oss i et av dei. Eg valte å jobbe vidare med analyse oppgåva fordi eg synst den virka spennande, og mest relevant i og med at eg går på ei medielinje. Og ein kan få bruk for denna kunnskapen vidare når det kommer til foto, eller grafisk.

Bildeanalyse oppgåva handla om at vi på gruppene skulle velje oss ut eit bilde som vi skulle analysere, og ta det heilt ifrå kvarandre og gå i detaljer. Vi fant oss fort eit bilde som alle blei einige om at vi skulle bruke, deretter satt vi oss ned å diskuterte kem som skulle ta kva. Og vi skreiv ferdig det vi skulle sei menst alle var samla, så det ikkje skulle bli noko styr i etterkant.

Vi endte opp med eit bilde ifrå sida coroflot.com. Som var eit av fleire bilder som var med i ein reklamekampanje for Worl Wide Fund for Nature.  Det var fire bilder med i serien.

Den har og vunnet mange awards. Som blant anna Cannes Lions International Advertising Festival og Golden Drum Advertising Festival.

Eg skal først skrive litt om dei forskjellige måtane ein kan analysere eit bilde på, og forklare og utdjupe forskjellige begrep som blir brukt i same samanheng. Det er mange måter ein kan analysere eit bilde på. Det er mange forskjellige metodar og modellar ein kan bruke. Så eg skal nevne nokon av dei og prøve å utdjupe det.

 

Teori:

Vi kan først ta utgangspunkt frå semiotikken. Semiotikk betyr først og fremst kordan vi seier noke og kordan dette kan skape ei meining. Her kan vi knytte inn denotasjon og Konnotasjon som eg kommer til å bruke når eg skal analysere bildet, eller ein kan bruke Kjørups tredelte analyse som innehelder: preikonografisk, ikonografisk og ikonologisk.

For at vi skal forstå noke av kva orda betyr så skal eg forklare dei bedre.

Preikonografisk: Er å beskrive bildet. Men også at ikon i sjølve ordet betyr bilde og grafisk betyr skrift. Så får vi skjønner bilde si skrift så må vi ha eit preikonografisk inntrykk av sjølve bildet.

Ikonografisk: Er å gjøre greie for kvem, kva og koffor. Altså å skjønne kva bildet seier.

Ikonologisk: Er å tolke. Her skal ein forstå tegna i ein logisk samanheng. Vi har også noko som heiter ikonografiske kodar som er greit å ha kunnskap om.

Dei forskjellige punkta som er med i den ikonografiske koda er:

  • Sjanger
  • Sosialt bestemte reglar for bildebruk
  • Sosiale konvensjonar
  • Assosiasjoner og konnotasjonar

Så lesaren har som regel ein preikonografisk oppfatning av eit bilde. Mens den som har skapt det har ein ikonologisk oppfatning. Fordi skaparen veit selvfølgelig kva meininga med bildet er.

Når ein skal analysere eit bilde er det viktig å stille seg sjølv spørsmål undervegs. Som for eksp. Kva er meininga med detta bildet? Kva betyr det? Ligger det noko meir bak det, ei historie å fortelje? Detta er noko av det eg skal gå igjennom når eg skal analysere.  Så det første eg startar med er kva auget direkte ser, som er kalla for denotasjon.

Denotasjon:

558300_gcxv2g26upenh0mlnsfwu85_c

Vi ser her to like men samtidig ulike bilder. Eit med ein finne på og eit uten. Det kan tyde på at det er ein hai. Vi ser også masse sjø. Vi ser også fargane blå, kvit og svart. Som er brukt på sjøen, kvit på teksta og svart på skrifta heilt nederst. Ein kan og se noko som kan se ut til å vere ein himmel. Deretter ser vi tekst på begge sidene av bildet, med forskjellig betyding. Så til slutt ser vi den kvite logoen, der vi får meir informasjon. Auget treffer midt på det første bildet med finnen. Så sklir det over til bilde nummer to, og over til teksten. Og etter det går auget over til heilheten av bildet.

Konnotasjon:

558300_gcxv2g26upenh0mlnsfwu85_c

Her kan ein ganske raskt tolke at bildet har to ulike meiningar, og kan tolkast forskjellig.

Når ein tenker på korleis haien er blitt framstilt så vil nok WWF få fram at eit hav uten haiar er meir skummelt enn eit hav med masse av haiar. Det kommer selvfølgelig ikkje til å tregge alle. Som mange av oss assosierer haiar som eit rovdyr, sjølv om det ikkje er så mange som har blitt skada av haiar. Men fleirtalet her vil nok tenke når dei ser på bildet at det er ein skrekkfilm. Godt eksempel på detta kan vere gjennom filmen ”Jaws”. Så mange vil nok se på bildet uten haien og tenke positivt. Mindre haiar, så er det jo enda tryggare i vatnet?

Men tolkinga som WWF vil at lesarane skal sitte igjen med, er at mindre haiar i vatnet er veldig negativt. Bildet skal få fram den tolkinga at haiane er utrydningstrua, og at det kreves eit tiltak for å klare å snu om på det. For haiane er med på å stimulere økosystemet.

Og ut ifrå detta kommer teksten på bilda fram. Et hav uten hai er ikkje noko bra. Detta skal prøve å få vekt følelsar hos lesaren og bli engasjerte i kampanjen deira. Informasjonen er veldig liten på bildet, og kan da igjen gjøre lesaren nysgjerrig på kva meir som ligger bak.

Detta her bare den grunnleggande analyse, men for å gå enda nærmare inn på det, for å diskutere, eller finne ut kva meir som ligger bak. Må ein grave og analysere enda djupare. Så då kjem spørsmåla inn i bildet igjen, og det skal eg gå innpå no.

 

558300_gcxv2g26upenh0mlnsfwu85_c

Kva er det detta bildet betyr? Eller kva prøver det å fortelle oss? Om ein ikkje har noko forkunnskap om det i det heile tatt. Om ein ikkje har vert igjennom denotasjon og konnotasjon, så veit ein ikkje så veldig mykje meir enn at detta er eit bilde av ein finne og eit med berre hav. Så kva betyr bildet eigentlig? Eiga meining så trur eg bildet betyr at det skal ligge meir bak det, at det skal få lesaren til å tenke og tenke opent. Einaste som ein kan sjå at bildet betyr no er at det er ein finne i havet og det kan bety skrekk, eller eit stort opent hav der farar kan lure. Eller om ein hadde tatt vekk den kvite streken og all skrifta at det var eit opent hav med ein hai i. Og meininga med og i bildet er jo selvfølgelig at det er ein reklamekanpanje, men om ein ikkje hadde vist det. Så kan meininga var heilt annerledes. Som at det kan berre vere eit heilt vanlig bilde med litt tekst som er såtte inn. Og meininga kan vere at farar er overalt, eller er truande. Og det kan skape alle slags assosiasjonar til noko ein har vert borti før, oppleved, eller koble det til ein film, bøker osv. Meininga i bildet kan meine så utrulig mykje, det kjem heilt ann på kven som ser på det. For som sagt så kommer det ann på personen og kas assosiasjonar dei har til bildet når dei først ser det.

Men for å kunne klara å analysere eit bildet er det greit å gå igjennom punkta på ei analyseprosedyre.

Analyseprosedyra består av 3 punkt.

Det første punktet er: å starte med å beskrive det vi først ser på bildet. Så må vi identifisere bildeelementet. Så beskrive bildet si primære betyding.

Det andre punktet er: Analysere bildet si sekundær betyding. Kva det skal bildet brukast til? Kva er det det skal utrykke? Det er litt som meir eller mindre skjulte medbetydninger, eller konnotasjonar.

Det tredje punktet er: Heilt til slutt prøver vi å forklare kvifor bildet forteller det det forteller. Bildet sin meddelelelsessituasjon sentralt i analysa.

Det som også er viktig å få med når ein skal analysere eit bilde. Eller viktig for avsendaren at det er noko som mottakaren lett kan kjenne igjen når dei ser på bildet/tekst/film osv. Sånn at dei kan skape sine eigne assosiasjonar, og dra si eiga kunnskap inn. Og skape eigne meiningar rundt det avsendaren prøver å fortelle mottakaren. Som i oppgåva vi fekk på gruppa vår, så valte vi bilde av eit hav og av ein hai. Så her er det lett for mottakaren og tenke for seg sjølv, og skape eigne bileter i hodet. Vidare forsking på dette kan vere å gå enda djupare inn i emnet om analyse, og ikkje bare bildeanalyse.

Her skal eg gå nærmare inn på avsendar og mottakar ved bruk av bildet ifrå oppgåva:

558300_gcxv2g26upenh0mlnsfwu85_c

Avsendaren: er den som sender ut ei melding

Mottakar: er den som tar imot meldinga. Han/ho vil prøve å forstå kva det er meldinga inneberer.

Bodskap: er melding som er blitt gitt ei meining.

Avsendaren her er WWF. Men det kunne vi ikkje vist om ikkje logoen deira var med på bildet. Så kva er det WWF vil ha fram med detta bildet? Vi veit no at det er ein reklameplakat/kampanje. Når mottakaren som er oss som ser bildet, ser vi bare ein finne som stikker ut av havet. Og eit vanlig bildet utan nokon ting. Bare tekst. Det at WWF har gjort det på ein så enkel måte, at vi som mottakarar må tenke litt er ein veldig lur måte og gjere det på. For då blir vi meir interesserte i å finne ut kva er det her? Kva er det for? Kva meir ligger bak det? Her må vi verkeleg tenke litt. Vi har teksten som seier litt om bildet, men det forklarer ikkje alt. Kva er det bodskapen til avsendaren verkeleg er?

Drøfting:

Fagblogg/akademisk oppgåva har fått fram mange gode ord og begrep. Dei er blitt forklart tydelig og skal vere forståeleg for dei som ikkje kan noko om emnet. Det er og blitt vist til eksempel ifrå oppgåva vi fekk til å begynne med, som gjer det enklare å forstå korleis ord og uttrykk kan bli brukt når ein skal analysere. Har også dratt inn forskjellige sjangrar som blir brukt når ein skal analysere eit bilde. Men sjølv har fokuset vert å bruke denotasjon og konnotasjon når eg sjølv har analysert i teksten. Men det var greit og få med andre sjangrar som eksemplar på korleis ein gjere det på andre måtar enn dei to. Har også gått inn på temaet om avsendar, mottakar og bodskap. For det er 3 viktige ting og alltid ha i bakhodet når ein skal analysere.  Dette er viktig for å forstå kva det er avsendaren tenker, eller vil prøve å formidle ut. Sånn at vi som mottakarar må prøve å lage opp ei eiga meining om kva bodskapen er.

 

Konklusjon:

Måten eg har jobba med oppgåva på er å først lese gjennom nokre kapittel i metodebok for mediefag 4.utgave. Og søkt opp på nettet for betre forklaring på nokre ord som ikkje var like bra forklart i boka. Prøvde først å sette meg ordentleg inn i temaet. Det eg har arbeida med er bildeanalyse, av eit bilde som vi valte ilag i gruppa. Då var det å analysere bildet ned til den minste detalj for å få mest mulig ut av det å analysere. Har også arbeida med ulike analyse sjangrar.

Problemstillinga var kor eg skulle plassere all informasjonen eg hadde funne om dei forskjellige sjangrane for å få det til å passe best mulig i teksten min, og å unngå rot. Det var meir enn berre det som var ei problemstilling, det var korleis eg skulle formulere meg med eigne ord, og få det til å sjå best mulig ut som ein fagtekst. Men skulle samtidig vere lett leselig for dei som først hører om temaet.

Følte eg klarte å løyse problemstillinga mi bra. Det er forskjellig informasjon gjennom heile teksten, og den er blitt bra ut fordelt. Har plassert nokre sjangerar ilag, sånn at dei ikkje skulle plutselig dukke opp under ein heilt anna kategori, som ikkje hadde noko med det å gjøre. Hovudpoenget med dette er at eg har klart og fått ordna opp i problemstillinga som eg hadde. Ved å gå igjennom heile teksten fleire gonger, og fikse opp på det som ikkje såg så bra ut, og fordelte det ut i teksten sånn at alt fekk ei samanheng. Og gjøre den mest mulig lettleselig for andre.

Kjelde:

Østbye, helge m.fl (2013) Metodebok for mediefag (4.utgave)

Ndla.no

Bilde kjelder:

http://adsoftheworld.com/sites/default/files/images/wwf-shark.jpg

Bildeanalyse / Teori

Vi ser to like bilder, ett bilde med en finne, og andre uten.  Det kan tyde på at det er en hai, eller en fugl med eine vingen oppe av sjøen.

Vi ser og masse sjø. Det vi også ser er forskjellige farger blå og kvit som er brukt i teksten. Vi kan også skimte noke som kan se ut som en himmel. Så ser vi tekst på begge sider av bildet, med forskjellig betydning.

Bildet er delt i to med ei kvit stripe som skiller dei ifra kverandre.

Så ser vi den kvite logen heilt nederst på bildet, der vi får meir informasjon.

Logo av navn / Grafisk design

På logo oppgava har eg bare brukt Photoshop.

Skjermbilde 2014-10-22 kl. 14.14.01

Det eg begynte med først var å finne fram det eg hadde skissa, også begynte eg å tegne rundt linjene/bokstavane.  Og etter det fjerna eg unødvendig bakgrunn som eg ikkje trengte å ha med, så den blei verande kvit. Her brukte eg Pensel verktøy (Min photoshop er forsatt på norsk….)  Det var veldig krevande å tegne rundt heile å få linjene heilt rette. Prøvde meg fram med Penn verktøyet men det hjalp meg ikkje så veldig mykje.

Skjermbilde 2014-10-22 kl. 14.15.11

Her er skjermbildet når eg er ferdig tegna og fått fjerna alt.

 

Skjermbilde 2014-10-22 kl. 14.28.17

Så begynte eg å tegne for frihand med å lage bølger, det skal se ut som sånn som blader henger fast på, men det kommer vi tilbake til. Her prøvde eg meg fram med forskjellige typer brushes for å se kas eg fekk best effekt med. Detta gjorde eg rundt begge bokstavane.

Skjermbilde 2014-10-22 kl. 14.41.18

Etter eg hadde gjort “bølgene” ferdige satte eg inn blomster. Eg søkte opp blomter på google, etter det tok eg det inn i photoshop og cropa den ned, fjerna bakgrunnen og fargeleggde den.

Skjermbilde 2014-10-27 kl. 14.38.40

Når eg var ferdig å plassere alle blomstrane, begynte eg å lage til blada. Detta gjorde eg også for hand, og det tok masse tid og tolmodighet. Og deretter farge inni dei små blada da brukte eg tryllestav verktøyet som det heiter på norsk til å markere så brukte eg pensel verktøyet til å fargelegge inni. Det var også veldig krevande og pirke arbeid.

Har bare en font i logoen og det er navnet mit som står heilt nederst, den er veldig liten og forsvinner kanskje litt og. Fonten eg har brukt her er Helvetica Neue.

Eg blei meir fornøgd med denna logoen en det eg blei med eplejuice designet. Men logoen som eg har laga kan ikkje brukast på eit visitkort eller liknande, det for mykje detaljer på den for at det skal kunne gå, så da må eg eventuelt lage en anna versjon av den med mindre detaljer. Men til blogg eller reklamasjon til anna så kan denna fungere.

Det eg har lært etter å ha jobba med denna oppgava er at ting tar tid, og en må ha masse sjølvkontroll for å ikkje bli alt for sint å irritert fordi en ikkje får alt til med engang.

Redsign av eplejuice / Grafisk design

Skjermbilde 2014-10-27 kl. 12.33.05

 

På redsignet av eplejuicen har eg brukt både Ps og Ilustrator. Eg begynte først i Ilustrator, der eg la inn bilde av skissa mi, og deretter brukte eg PenTool til å markere meg rundt. Så skulle eg over til fargelegging, der møtte eg på vanskligheitar. Fant ingen snarveg til å farge legge alt på engang, så eg endte opp med å måtte fargelegge alt for hand. Det var noke av det verste prike arbeidet eg har vert borti, men det gjekk fint. For at eg ikkje skulle få all fargen bort på den svarte markeringa så trykte eg på dei svarte linjene og gikk på Arrange – Send to front, og med fargen gjorde eg det omvendte: Arrange – Send to back. Det hjelpte meg å skilje dei ifra kverandre.

Skjermbilde 2014-10-27 kl. 13.19.04

 

Etter det så var eg i Photoshop og redigerte eit bilde av eit eple, sånn at det blei til mitt eget, fargelegginga der gjekk som ein drøm. Var bare fjerning av unødvendig bakgrunn og tegne opp igjen litt av det eg mangla. Lagde Eple ikonet om til ein pdf til så den beholdt kvaliteten når eg skulle ha den i Ilustrator. Tekst satte eg inn i Ilustrator og. Har brukt fonten Gill Sans Ultra Bold på eplet og på “first price” har eg brukt Myriad Pro, for den ville eg bare ha heilt enkel.

Har også laga diverse bokser på redisgnet sånn at det skulle sjå meir ut som ein eplejuice kartong.

Skjermbilde 2014-10-27 kl. 14.06.08

 

Tegna av “dråpane” fra skissa mi og plasserte dei på, og skifta farge. Valgte og beholde midten kvit, fordi synst det hadde blitt “over kill” med farge der og.

Eg synst skissa mi blei bedre enn det ferdige produktet, fekk det ikkje heilt sånn som eg ville, blei ikkje fornøgd med alle linjene. Eg kunne endel om detta fra før av, men er ei god stund sida sist eg har brukt programa, så var deilig med litt meir opplæring og få ein ny gjennom gang av det.

Retorik presentasjon / Teori

Etos & Patos

Etos

Begrepet etos tar utgangspunkt i at alt som blir formidla har ein avsender, det vil sei ein forfatter. Det er detta formidlerens truverdighet som Aristotles kaller for etos. Altså kor stor tilit har lesaren til forfatteren?

 Patos

Patos tar utgangspunkt i at alt som blir formidla har ein mottaker, det vil sei noken som skal lese ein tekst. Det er budskapets appell som Aristotles kaller for patos.

Kordan oppfatter lesaren buskapets utforming eller presentasjonsform?