FOTO – «PILLOW FIGHT» OG «EN NASJON I SORG»

The Beatles - Pillow Fight«Pillow Fight» Foto: Harry Benson

«Harry Benson var egentlig på vei til Afrika for en avis da han fikk oppdraget. Han ville mye heller til jungelen enn å ta bilder av et band, men ble beordret til Paris for å møte The Beatles. Da dette bildet ble tatt, hadde manageren, Brian Epstein, nettopp fortalt bandet at de hadde nådd førsteplassen i Amerika. Benson hadde hørt at de hadde hatt putekrig et par dager før, noe John Lennon benektet. Like etterpå tok han opp en pute og deiset den i bakhodet på Paul McCartney.»
– Dagens Næringsliv

Dette biletet likar eg veldig godt fordi det uttrykkjer ei enorm glede og ein får også eit inntrykk av at store stjerner som The Beatles har god humor og ikkje tar seg sjølve så høgtideleg.

Det er mykje som skjer på dette biletet, men likevel synest eg at komposisjonen er veldig bra. Det er tydelege linjer i biletet. Blikket festar seg først på Paul McCartney, før det vidare går diagonalt nedover til senga.

Fotografen har definitivt klart å formidle glede på ein heilt utmerka måte. Biletet er svært dynamisk og har ein asymmetrisk balanse, noko som verkeleg er med på å få fram energien i biletet.

Ein nasjon i sorg«En nasjon i sorg» Foto: Tommy Ellingsen

22.juli 2011 er ein vond dato for oss alle. Eit av bileta som gjorde sterkt inntrykk på oss var dette møtet mellom Jens Stoltenberg og Eskil Pedersen på Sundvolden Hotell kort tid etter dei grufulle hendingane ved regjeringskvartalet og på Utøya.

Det er god dybdeskarphet i biletet. Ein kan sjå mange utydelege menneske i bakgrunnen som likevel er med på å framheve den triste stemninga i biletet. Biletet er dessuten i svart-kvitt, noko som også er med på å få fram den grufulle atmosfæren.

Ein har tatt i bruk «det gylne snitt» – Jens Stoltenberg og Eskil Pedersen står ikkje midt i biletet og klemmar. Eg synest også det er viktig å få fram at det ikkje bør vere så feil eller tabu at to menn gjer kvarandre ein ordentleg klem. Sjølvsagt er situasjonen heilt ekstrem i dette tilfellet, men det bør uansett ikkje vere så høg terksel for at to menn skal kunne klemme.

Det er heilt klart at fotografen har prøvd å formidle den kaotiske og uverkelege stemninga som oppstår i etterkant av eit grufullt terrorangrep. Det har han absolutt klart med glans. Det er mange sterke følelsar som vert sett i sving når du ser på biletet. Heile denne uverkelege dagen går som ei fæl reprise i hovudet mitt.

Oppsummering
Kontrastane mellom desse to bileta er enormt stor. Det viser glede og sorg i kvar sin ende av skalaen. Det er i alle fall ingen tvil om at begge bileta gjer like sterkt inntrykk på meg, på kvar sin heilt unike måte.

– Marita Solheim

Kjelder:

The Beatles – Pillow Fight

En nasjon i sorg – 22.juli 2011

Dagbladet – Årets bilde

Dagens Næringsliv – De tok verdens mest kjente bilder

GRUPPEARBEID – WEB

RayKay
www.raykay.com

Vi fekk i oppgåve å analysere delar av ein valfri nettstad med utgangspunkt i enten multimedia eller lenkjer. Vi har bestemt oss for å fokusere på lenkjer.

Om nettsida
Ray Kay (Reinert Olsen) er ein verdskjent filmregissør og fotograf frå Haugesund. Han er busett i Hollywood og har det som mange vil kalle draumejobben. Han har nemleg regissert musikkvideoar for verdskjente stjerner som Justin Bieber og Lady Gaga.

Det er sjølvsagt viktig å ha ei oversiktleg nettside til sin portfolio når ein kan smykke seg med så mange kjente namn på sin CV. Ray Kay har sannsynlegvis både pengane, evnene og eit sosialt nettverk til å få til nettopp dette.

Lenkjer
Lenkjer er det som bindar heile nettsida saman og gjer sida brukarvennleg. På nettsida til Ray Kay er det enkelt å navigere seg rundt og forstå innhaldet uten problem.

Navigasjonslenkjer er lenkjer som kan hjelpe deg med kor du skal starte og korleis du skal navigere deg rundt på nettsida. Headeren øverst på nettsida er eit godt døme på dette. Ofte kan du komme tilbake til startsida ved å trykke på headeren eller ein eventuell logo som er godt synleg på nettstaden.

Presentasjonslenkjer er lenkjer som presenterer, til dømes reklamelenkjer som viser produkta. Dette har ikkje Ray Kay så mykje av, men det er heilt naturleg fordi nettsida hans er ein portfolio. Ei samling av eigenprodusert innhald.

Relasjonslenkjer fører deg til ei anna side med samme tema eller likt innhald. Dei er relaterte til det du nettopp har lest. Lenkjer til sosiale medium der du kan følgje med på alt det som Ray Kay publiserar er eit godt døme på dette.

Kategoriar
På nettsida til Ray Kay finn du musikkvideoar, foto, bio, feed og kontakt. Ray Kay er både ein dyktig fotograf og regissør, det er tydeleg å sjå når du går inn på dei ulike kategoriane. Det er enkelt å forstå at nettsida er ein portfolio av arbeidet til Ray Kay etter kvart som du navigerer deg rundt. Det er også enkelt å finne ut kor du kan få tak i Ray Kay og samarbeidspartnarane. 

Lenkesemiotikk
Lenkesemiotikk er ord som også er ei lenkje. Du legg kanskje merke til at lenkjene skiftar farge eller endrar skriftstørrelse når du peikar på ordet. Pila kan også endre seg til ein peikefinger og du skjønar då at det er ei lenkje du er i ferd med å trykke på. Det er vanleg å bruke “les meir” eller “klikk her” for å komme vidare til meir innhald. Ray Kay har også brukt lenkjer til ulike typar sosiale medium der du kan følgje med på kva han publiserar. 

– Marita Solheim

GRUPPEARBEID – TEKST

Save paper - Save the planet

Vi fekk i oppgåve å gjere ein semiotisk analyse av eit sjølvvalgt bilete som vi fann på nettet. Gruppa vår bestemte seg for å analysere ein svært treffande reklame frå den verdsomfattande miljøorganisasjonen World Wide Fund for Nature

Denotasjon
Denne reklamen viser ein dorulldispensar med teksten «Save paper – save the planet» i tillegg til eit lite kart over Sør-Amerika. Ei hand er i ferd med å ta litt papir ut av dispensaren som er fylt med grønt papir. Vi ser då på neste bilete at kartet vert mørkare.

Konnotasjon
Kartet over Sør-Amerika skal representere heile verda, det finn vi ut ved å lese slagordet øverst på dispensaren. Denne dispensaren er «gjennomsiktig» slik at etter kvart som det grøne papiret forsvinn vil kartet naturlegvis endre farge. Tanken bak denne dispensaren er å få folk til å bruke mindre dopapir. Med andre ord så vil avsendaren få folk til å tenkje meir på miljøet.

Fargar
Den grøne fargen på papiret er sjølvsagt brukt bevisst i denne reklamen. Grøn er ein farge som skapar naturlege assosiasjonar til å tenkje miljøbevisst. Med andre ord kan vi seie at grønfargen tilsvarar regnskogen. Det vil sjølvsagt få alvorlege konsekvensar for regnskogane om vi ikkje tar dette miljøproblemet på alvor. Vi må bruke mindre papir. Den svarte bakgrunnsfargen gjev også eit godt bilete på kva som vil skje dersom vi ikkje tenkjer på miljøet. Svart er ein dyster farge og gjev ein riktig kontrast til grønfargen.

Teikn
Logoen til avsendaren kjem tydeleg fram rett bak slagordet. Pandabjørnen er med på å gjere mottakaren bevisst på at dette handlar om å ta vare på naturen og miljøet. Når det vert tomt for papir vil kartet bli heilt mørklagt, og det er eit sikkert teikn på at vi ikkje har vore miljøvennlege.

Tekst/språk
Avsendar er WWF – World Wide Fund for Nature og ved å bruke eit slagord er det automatisk mykje enklare for mottakaren å hugse bodskapen med denne reklamen. «Save paper – save the planet» er eit internasjonalt slagord som kanskje nesten høyrest litt for enkelt ut, men det enkle er ofte det beste. Det kan hende at mottakaren får ein liten tankevekkar når vedkommande les kva som står på dispensaren. Det er i alle fall eit typisk slagord som mottakaren mest sannsynleg vil hugse til seinare.

Oppsummering
Eg vil tru at mange får seg ei lita aha-oppleving når dei ser denne reklamen. Vi er kanskje ikkje heilt klar over at vi kan vere miljøbevisste medan vi gjer noko så kvardagsleg som å gå på do. Avsendaren har definitivt eit godt og tydeleg bodskap.

– Marita Solheim

FARGAR I VISUELL KOMMUNIKASJON

Funksjonelle fargar
Iste

Vi kan sjå at designet på Iste har ein tydeleg funksjon. Det er i samsvar med innhaldet i flaskene. Det er ei meining med alle fargane som er tatt i bruk. Mottakaren skal ikkje vere i tvil om kva slags smak vedkommande kjøper.

For å skape merksemd
Rademar_feet

Når vi ser noko svært uvanleg, slik som denne reklamen frå sportskjeden Rademar har vi ein tendens til å stoppe opp og rette merksemda vår mot det vi ser. Det kan vi kalle stoppeffekt, og det får mottakaren til å stoppe opp og reflektere over bodskapet. Den raude fargen forbinder vi også med stopp, så her har dei gjort eit klokt val for å skape merksemd.

Skape ein atmosfære
Mamma Mia

For å få folk til å sjå ein film er det viktig å skape ein riktig atmosfære ved promoteringa. Du dannar deg fort eit bilete om kva filmen handlar om ved å sjå på det visuelle. På denne filmplakaten frå musikalfilmen Mamma Mia har dei brukt blåfargen bevisst fordi den gjev sterke assosiasjonar til hav. Med litt bakgrunnskunnskap veit ein kanskje at denne filmen handlar om eit middelhavsbryllaup og er spelt inn i på greske øyer. Då passar desse fargane bra.

Informere
Informere

Vi kan nytte fargar til å informere. I dagens samfunn er apps eit nyttig verktøy som stadig blir meir populært. Det er viktig med riktig bruk av fargar. Du tenker kanskje på YouTube når du ser den raude fargen og Twitter når du ser lyseblå. Det skal vere oversiktleg og enkelt å finne fram i eit nytt verktøy, og då er det viktig å ta i bruk fargar som passar til innhaldet.

Struktur
Strukturar
Eit kart kan bli mykje meir ryddig og oversiktleg om ein brukar fargane som eit hjelpemiddel. I dette kartet over Spania har ein klart dette på ein glimrande måte. Det er smart å kombinere tekst og fargar i eit stilig design. Kartet ser med ein gong mykje meir attraktivt ut. Fargane passar til det vi forbinder med Spania.

Lære
How to focus

Det er kanskje litt enklare å lære av eit stilig design med illustrasjonar enn å lese gjennom eit kjedeleg tekstdokument. Riktig bruk av farge er sjølvsagt viktig. Dei svarte symbola er enklare å sjå på ein gul bakgrunn i staden for direkte på den grøne. Du får ein litt større kontrast og fangar då merksemda til mottakaren. Mottakaren får kanskje meir lyst til å lese teksten fordi det var eit ryddig og oversiktleg design med god fargebruk.

– Marita Solheim

DIGITAL PLATTFORM – EI INNFØRING

Vi har fått ei grundig innføring i bruken av sosiale medium og nyttige ressursar som vi kan bruke kontinuerleg i vår hektiske studiekvardag. Det er mange læringsverktøy som er heilt ukjende for meg, medan andre har eg brukt aktivt i fleire år.

Her er nokre døme:

Twitter

Twitter

Twitter er ei populær mikrobloggteneste der du kan skrive korte oppdateringar, populært kalla «tweets» på maks 140 teikn. Her vel du sjølv kven du vil følgje, og då får du deira oppdateringar i din nyheitsstraum. Eg har brukt Twitter i mange år, så dette er ikkje akkurat noko nytt for meg. Eg brukar denne tenesta hovudsakleg som privatperson, men det er vanleg at mange seriøse aktørar og bedrifter benyttar seg av denne tenesta som ein måte å marknadsføre seg på i tillegg til å halde ein dialog med sine kundar.

Evernote

Evernote

Evernote tar vare på dine notater og du kan opprette mange ulike kategoriar for å halde styr på all informasjonen. Denne digitale løysninga gjer det mykje enklare for deg å organisere til dømes handlelister, eksamensdatoar og diverse andre ting som kan vere nyttig å hugse. Dette har eg vore litt innom tidlegare, men eg ser fram til å kunne nytte meg meir av dette geniale verktøyet i studietida.

Pinterest

Pinterest

Pinterest er eit nettsamfunn og oppdagelsesverktøy der du har ei oppslagstavle fylt med bilder, videoar og lenkjer til nettstader som kan vere interessant for deg. Du vel sjølv kva for kategoriar du vil abonnere på og du kan dele det med dine venner. I denne tenesta legg ikkje brukarane ut sitt eige innhald, men deler gjerne sine interessante funn i det store verdsveven med andre som har felles interesser.

– Marita Solheim

Kjelder:

Dinside.no – Aldri glem noe igjen

Wikipedia – Twitter

Pinterest