All posts by oddemart

Arbeidskrav 1 – MID 111

                                            MID111 våren 2015 ­- Arbeidskrav 1

I denne oppgåva skal eg presentere to spørjeundersøkingar gjort om ungdoms mobilbruk og samanlikne funn eg gjer i dei. Undersøkingane eg skal samanlikne er ”Mobilen – en extra kompis. En kvalitativ studie av mobilanvändning bland högstadieelever” av Henriksson, S og Rydhög, K, og ”En mobil hverdag: hvordan bruker en gruppe tolvåringer i Oslo mobiltelefon, og hvilken rolle spiller denne bruken i deres sosialisering?” Av Øye, K.
Gjennom denne teksta vil eg først presentere kva funn dei to undersøkingane gjorde kvar for seg, før eg prøvar å samanlikne funna og ser om eg finn fellesnemnarar i dei. Til slutt vil eg konkludere kva funn eg gjorde frå begge undersøkingane.

Continue reading

Teorioppgåve 2b Retorisk analyse

Arbeidskrav 2B                                                    Martin Lauvsnes Oddekalv

 

Retorisk bildeanalyse

I denne teksta har eg fått i oppgåve å arbeide vidare på eit gruppearbeid eg var med på å gjennomføre. Oppgåva gjekk ut på å velje eit bilete, og så analysere det ved hjelp av omgrep henta frå Jens E. Kjeldsen si bok ”Retorikk i vår tid”, kapittel 11: Visuell retorikk. I gruppeoppgåva valde vi eit bilete og laga ei fem minutters framføring om det, samt skreiv ei kort tekst. No vil eg gå litt djupare i analysen, samt greie ut om teori som omhandlar temaet.
Nederst i teksta vil du finne biletet som eg analyserte

  Continue reading