Gruppearbeid

Fan av skippertak som eg er, skriv eg likegodt 2 innlegg på ein dag, dette innlegget kjem til å handle om gruppearbeidet vårt. Vi fekk tildelt eit kapittel i tekst 2.0 boka, og skulle halde ein 10 minutts presentasjon om dette, min del handla om Mashup, personleg publisering og intertekstualitet.

Intertekstualitet: blei lansert av Litteraturteoretiker Julia Kristeva i 1966,som forklarte det slik: «en hver tekst tar form som en mosaikk av sitater, enhver tekst absorberer og transformerer andre tekster.» Slik står alle tekstar i gjeld til andre tekstar. Men forutsetninga for at lesaren skal oppfatte det intertekstuelle spelet, er at han kjenner til teksten det blir vist til.

Personleg publisering: Flickr og youtube e 2 hovudtypen nettsammfunn:personlege publiseringstjenesar. Nettstadane tiltrekke sei publikum ikkje berre fordi dei fungerar som enorme arkiv og skueplassa for bilde og film, men også gir rom for interaktivitet:kommentere medieinnhald, foreta avstemninga etc . for innhaldsprodusentet er det viktegast å skaffe seg eit publikum.  Det e dei andre brukarane som løfta dei fram,  imotsetning til den tradisjonelle tv.kjendisen der du blir handplukka, er de brukaren som gjer dei berømt. Youtubevideoar er også et eksempel på korleis slike nettstadar(for pers.publ.) synleggjer intertekstualitet: ytringane blir til i eit spel med andre ytringar, tekstane skapas alltid i ein kontekst og har spor i seg av andre tekstar.

Mashup: ei nettside kan vere sett saman av foreks skriftblokker,animasjonar og film + interaktive funksjonar. Kvart info.element e lagra som uavhengige filer. Slike løysingar gjer det mogleg å bygge nye nettsider ved å kombinere element frå ulike kjeldar.Slik gjenbruk dannar mashup. 2 viktige trekk karrakterisera en slik mashup: tids-og stadsspesifikk info blir automatisk henta ut av ulike kjeldar.2. informasjonssamlinga blir kombinert med et sosialt aspekt.(brukarstyrte samtalar om emnet.) MU forutset og har som konsekvens reknotekstualisering:info.element hentast ut frå sin opprinnelige samanheng og blir sett inn i ein ny. Et kvart element kan få endra sitt betydningsinnhald. Tekst i stikkordsform: Julia Kristeva (1966): «En hver tekst tar form som en mosaikk av sitater, enhver tekst absorberer og transformerer andre tekster.» 2.hovudtypen nettsammfunn: personlege publiseringstjenesar; gir rom for interaktivitet. Viktegast for innhaldprodusenten å skape seg eit publikum. intertekstualitet: ytringane blir til i eit spel med andre ytringar. Mashup: bygge nye nettsider ved å kombinere element frå ulike kjeldar.Slik gjenbruk dannar mashup. 2 trekk karrakterisera en slik mashup: 1. tids-og stadsspesifikk info blir automatisk henta ut av ulike kjeldar.2. informasjonssamlinga blir kombinert med et sosialt aspekt. MU forutset og har som konsekvens reknotekstualisering (Med forbehold om skriveleifa:))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>